Alliantie ‘Down to Zero’

Free a Girl leidt het programma in India en voert deze ook uit in Thailand.

Free a Girl, Terre des Hommes (penvoerder), Plan Nederland, Defence for Children – ECPAT en ICCO Cooperation bundelen hun specialistische kennis, krachten en ervaring om, samen met het Ministerie van Buitenlandse Zaken, seksuele uitbuiting in elf landen in Azië en Latijns-Amerika uit te bannen. Het vijfjarig programma is in januari 2016 gestart. Free a Girl leidt het programma in India en voert deze ook uit in Thailand.

Doelen

Het Down to Zero programma richt zich op vier strategische doelen om commerciële seksuele uitbuiting van kinderen in elf landen uit te bannen:

Slachtoffers en kwetsbare kinderen zijn in staat om zelf op te komen voor hun rechten en daarmee zichzelf te beschermen tegen seksuele uitbuiting door signalen van seksuele uitbuiting te herkennen en hier melding van te maken. Ze hebben ook een actieve rol in het vergroten van de aandacht voor de problematiek, onder meer onder leeftijdsgenootjes, en in besluitvorming.

De omgeving waar kinderen in opgroeien is veiliger, biedt een betere bescherming aan slachtoffers en voorkomt dat kinderen (opnieuw) slachtoffer worden door het algemeen publiek bewust te maken van de gevolgen van commerciële seksuele uitbuiting van kinderen en daarbij het taboe en de schaamte rondom deze problematiek aan te kaarten.

Overheden en de rechterlijke macht passen beleid, actieplannen en protocollen toe om commerciële seksuele uitbuiting van kinderen te bestrijden – en maken hier ook geld voor vrij – door lobby, capaciteitsopbouw, het pleiten voor vervolging van daders en het leveren van een bijdrage aan goede mechanismen om slachtoffers naar de juiste hulp door te verwijzen en hun voortgang in de gaten te houden.

Marktleiders of brancheverenigingen uit het bedrijfsleven (toerisme, ICT, transport en mijnbouw) zijn actief betrokken bij de bescherming van kinderen tegen commerciële seksuele uitbuiting door onder meer lobby en het meewerken aan beleid omtrent gedragscodes.

Aanpak

De Down to Zero alliantie pakt commerciële seksuele uitbuiting van kinderen in elf landen aan door:

  • Kinderen en jongeren in staat te stellen zelf voor hun rechten op te komen.
  • Gemeenschappen te helpen hun kinderen beter te beschermen tegen commerciële seksuele uitbuiting.
  • Relevante beleid en wet- en regelgeving in de elf landen te verbeteren en implementeren.
  • Samen te werken met het bedrijfsleven om bijvoorbeeld in de toeristische sector seksuele uitbuiting van kinderen aan te pakken en te voorkomen.

Resultaten