Free a Girl, Terre des Hommes (penvoerder), Plan Nederland, Defence for Children – ECPAT en ICCO Cooperation bundelen hun specialistische kennis, krachten en ervaring om, samen met het Ministerie van Buitenlandse Zaken, seksuele uitbuiting in elf landen in Azië en Latijns-Amerika uit te bannen. Het vijfjarig programma is in januari 2016 gestart. Free a Girl leidt het programma in India en voert deze ook uit in Thailand.

Doelen

Het Down to Zero programma richt zich op vier strategische doelen om commerciële seksuele uitbuiting van kinderen in elf landen uit te bannen:

Slachtoffers en kwetsbare kinderen zijn in staat om zelf op te komen voor hun rechten en daarmee zichzelf te beschermen tegen seksuele uitbuiting door signalen van seksuele uitbuiting te herkennen en hier melding van te maken. Ze hebben ook een actieve rol in het vergroten van de aandacht voor de problematiek, onder meer onder leeftijdsgenootjes, en in besluitvorming.

De omgeving waar kinderen in opgroeien is veiliger, biedt een betere bescherming aan slachtoffers en voorkomt dat kinderen (opnieuw) slachtoffer worden door het algemeen publiek bewust te maken van de gevolgen van commerciële seksuele uitbuiting van kinderen en daarbij het taboe en de schaamte rondom deze problematiek aan te kaarten.

Overheden en de rechterlijke macht passen beleid, actieplannen en protocollen toe om commerciële seksuele uitbuiting van kinderen te bestrijden – en maken hier ook geld voor vrij – door lobby, capaciteitsopbouw, het pleiten voor vervolging van daders en het leveren van een bijdrage aan goede mechanismen om slachtoffers naar de juiste hulp door te verwijzen en hun voortgang in de gaten te houden.

Marktleiders of brancheverenigingen uit het bedrijfsleven (toerisme, ICT, transport en mijnbouw) zijn actief betrokken bij de bescherming van kinderen tegen commerciële seksuele uitbuiting door onder meer lobby en het meewerken aan beleid omtrent gedragscodes.

Aanpak

De Down to Zero alliantie pakt commerciële seksuele uitbuiting van kinderen in elf landen aan door:

  • Kinderen en jongeren in staat te stellen zelf voor hun rechten op te komen.
  • Gemeenschappen te helpen hun kinderen beter te beschermen tegen commerciële seksuele uitbuiting.
  • Relevante beleid en wet- en regelgeving in de elf landen te verbeteren en implementeren.
  • Samen te werken met het bedrijfsleven om bijvoorbeeld in de toeristische sector seksuele uitbuiting van kinderen aan te pakken en te voorkomen.

Bridging the Gap Toolkit

Om kinderen, en in het bijzonder jongens, te beschermen heeft de Down to Zero alliantie in 2020 een toolkit ontwikkeld om hulpverleners beter te ondersteunen in hun werk. Seksuele uitbuiting van jongens wordt, vergeleken met meisjes, minder vaak herkend.  Jongens worden vaak minder snel geloofd, beschermd en gesteund dan meisjes. Deze toolkit kan als handvat worden gebruikt door hulpverleners om jongens beter en gerichter te beschermen.

Mede door Down to Zero neemt de bewustwording over seksueel misbruik en seksuele uitbuiting van jongens wereldwijd toe. Als gevolg daarvan vragen jongens vaker om hulp. De toolkit, een pakket met opdrachten en informatiematerialen, is bedoeld om hulpverleners te ondersteunen in hun werk met jongens die het slachtoffer zijn of dreigen te worden van seksueel geweld, seksueel misbruik en seksuele uitbuiting. Daarbij worden ook hun families en gemeenschappen betrokken. Met de toolkit kunnen hulpverleners hun kennis vergroten, bewustzijn creëren, vaardigheden en vertrouwen ontwikkelen om seksueel uitgebuite jongens te kunnen helpen. Zo kunnen hulpverleners die de toolkit gebruiken een positieve bijdrage leveren aan de levens van jongens, hun families en de gemeenschappen.

Hulpverleners en geïnteresseerden kunnen de toolkit hier downloaden:

Building Back Better

Binnen het Building Back Better programma ondersteunen we kinderen, hun ouders en hun omgeving in twaalf landen. Daarnaast versterken we kinderbeschermingssystemen en verenigen we onze krachten in de lobby richting nationale, regionale en internationale actoren en het bedrijfsleven. Met als doel: seksuele uitbuiting van kinderen aan te pakken en op de agenda te houden, tijdens en na de coronacrisis. Building Back Better ligt in het verlengde van het eerder uitgevoerde programma Down to Zero, waarin we sinds 2016 – in dezelfde regio’s- strijden tegen seksuele uitbuiting van kinderen. Meer informatie over dit programma vind je hier

Resultaten