Je persoonsgegevens worden verwerkt door Free a Girl. Hieronder lees je hoe Free a Girl jouw gegevens verwerkt.

Wij van Free a Girl zijn afhankelijk van jouw bijdrage bij het verwezenlijken van onze doelen: het stoppen van seksuele uitbuiting van kinderen en mensen wereldwijd bewust maken van het bestaan van seksuele uitbuiting van kinderen en hen de noodzaak laten inzien om het te bestrijden. Of je dit nu doet door een donatie, vrijwilligerswerk, een campagne delen of een eigen actie: alle hulp is van harte welkom en onmisbaar voor het bereiken van onze missie. Om een wederzijds vertrouwen tussen jou en Free a Girl te scheppen willen we je graag op transparante wijze informeren over de manier waarop we omgaan met jouw persoonsgegevens.

Wij zijn verantwoordelijk voor jouw persoonsgegevens

Stichting Free a Girl is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens en vindt een zorgvuldige omgang met jouw persoonsgegevens zeer belangrijk. Dit betekent onder meer dat we vertrouwelijk met je persoonsgegevens omgaan, dat we beveiligingsmaatregelen hebben genomen om jouw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang of diefstal en dat we gegevens zullen verwijderen indien we deze niet meer nodig hebben voor onze werkzaamheden.

De momenten waarop we jouw persoonsgegevens ontvangen

Voor het financieren van bevrijdingen en het beschermen van kinderen tegen commerciële seksuele exploitatie zijn we afhankelijk van donateurs en vrijwilligers. Als zij zich bij ons aanmelden, ontvangen we persoonsgegevens. Wij kunnen de volgende persoonsgegevens verwerken: voor- en achternaam, adres, woonplaats, telefoonnummer, geslacht, e-mailadres, deelnamedetails (van evenementen en/of bijeenkomsten), betaalgegevens en beeldmateriaal. Deze gegevens zijn nodig voor het registreren en verwerken van de gift. We ontvangen ook  gegevens van je als je onze website bezoekt, contact met ons opneemt, je aanmeldt als vrijwilliger, een petitie tekent, een eigen actie organiseert of als je je op een andere manier inzet voor Free a Girl.

Ons Privacy Statement heeft betrekking op Free a Girl en alle door ons beheerde websites

Ons Privacy Statement is van toepassing op het gebruik van persoonsgegevens door Free a Girl en door Free a Girl beheerde websites.Dit privacy statement is van toepassing op al onze verwerkingen ook indien we samen met andere partijen persoonsgegevens verwerken (bijvoorbeeld in het geval van een evenement of bijeenkomst). In het geval van onze evenementen vind je ook altijd een privacy statement op de website van het betreffende evenement, waarin je nog meer specifieke details over het verwerken van persoonsgegevens kan terugvinden.

We gebruiken jouw persoonsgegevens voor het behalen van onze missie

Wij gebruiken jouw persoonsgegevens omdat het nodig is voor het verwerken van donaties. Ook kunnen we jouw gegevens gebruiken zodat wij onze dienstverlening kunnen optimaliseren én onze boodschap verder kunnen verspreiden. Soms bewaren we ook gegevens omdat dat moet vanwege (wettelijke) financiële en fiscale verplichtingen.

We verwerken alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor het kunnen verwerken van donaties of die bijdragen aan het realiseren van onze missie. Concreet gezegd verwerken we jouw persoonsgegevens zodat we onder andere:

Wettelijke verplichtingen
Een klein deel van onze verwerkingen is wettelijk verplicht. Hierbij gaat het vooral om persoonsgegevens die nodig zijn om aan onze belastingplicht te voldoen.

Donateursadministratie en dienstverlening
In onze donateursadministratie houden we bij welke particulieren, organisaties en bedrijven donateur zijn van Free a Girl, met daarbij de relevante contactpersonen. Van contactpersonen houden we verschillende persoonsgegevens bij om onze diensten zo optimaal mogelijk uit te voeren. Zo houden we contactdetails bij om je te kunnen bereiken en om je zo goed mogelijk van informatie te kunnen voorzien. Daarnaast verwerken we persoonsgegevens voor onze marktonderzoeken en deelnamedetails om onze evenementen en bijeenkomsten zo goed mogelijk te plannen.

Werving (marketing)
Free a Girl beweegt met de sector mee, en daarom werven wij nieuwe donateurs, sponsoren, vrijwilligers voor evenementen, experts voor inspiratiesessies en nieuwe collega’s. Om contact te onderhouden verwerken wij contactgegevens en interessegebieden. Voor Free a Girl-campagnes, evenementen en bijeenkomsten verwerken we ook persoonsgegevens, zoals IP-adres, cookie ID, social ID en/of surfgedrag. Dit doen we om op de juiste plekken de meest relevante advertenties te kunnen laten zien. Ook maken wij gebruik van ‘aangepaste doelgroepen’ via social media platforms. Dit doen wij via Facebook, Instagram, Twitter en via LinkedIn targeting. Op deze platforms kunnen (gepersonaliseerde) advertenties worden getoond. Als je dit niet wil, neem dan contact met ons op. Ook kun je je hiervoor bij deze platforms afmelden.

Beeldmateriaal
Wij kunnen tijdens evenementen en bijeenkomsten beeldmateriaal maken – waaronder foto’s en video’s – waarop bezoekers te zien zijn. Wij verwerken dit beeldmateriaal om onze content meer sfeer te geven, om verslag te doen van onze evenementen en bijeenkomsten en voor archiefdoeleinden. Deze verwerkingen zijn altijd vrijwillig en worden niet voor andere doeleinden gebruikt. Ook hiervoor geldt: als je vragen hebt, neem dan contact met ons op.

Wij gebruiken je gegevens niet voor andere doeleinden dan hierboven genoemd

Free a Girl verkoopt jouw persoonsgegevens niet aan derde partijen.

We bewaren jouw persoonsgegevens niet langer dan nodig

jouw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig. Ons streven is om persoonsgegevens van donateurs te vernietigen zodra we deze niet meer nodig hebben om onze doelen te realiseren. Sommige gegevens worden bewaard omdat het op grond van een financiële en/of fiscale verplichting nodig is. In dat geval worden jouw gegevens zeven jaar bewaard. Na afloop van deze termijn zorgen wij ervoor dat je persoonsgegevens op zorgvuldige wijze worden verwijderd.

Je hebt verschillende rechten als het gaat om jouw persoonsgegevens

Onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) heb je als betrokkene onderstaande rechten. Wil je één van deze rechten uitoefenen, neem dan contact met ons op.

Informatie en inzage
Je kan inzien welke persoonsgegevens wij van jou verwerken.

Rectificatie
Je kan persoonsgegevens die wij van jou hebben laten aanpassen wanneer deze niet kloppen.

Vergetelheid
Je kan verzoeken de persoonsgegevens die wij van jou hebben te laten verwijderen. Het kan zijn dat we voor andere doeleinden (administratie of ontdubbelen bijvoorbeeld) die gegevens dan nog wel moeten verwerken.

Beperking
Heb je het idee dat wij persoonsgegevens van jou onrechtmatig of onjuist verwerken, dan kan je die verwerking laten beperken.

Bezwaar (verzet)
Tegen de verwerking van persoonsgegevens kan je bezwaar maken. Dan beëindigen wij die verwerking per direct, tenzij er voor Free a Girl dringende gerechtvaardigde gronden bestaan om niet per direct de verwerking te beëindigen. In dat geval nemen wij zo snel mogelijk contact met je op.

Overdraagbaarheid
Je kan verzoeken persoonsgegevens die wij van jou op grond van toestemming of een overeenkomst verwerken, over te laten dragen in een gemakkelijk leesbare vorm.

Toestemming intrekken
Je kan jouw toestemming voor een bepaalde verwerking van persoonsgegevens, bijvoorbeeld voor een nieuwsbrief, intrekken.

Klacht indienen bij de AP
Indien je vindt dat wij niet handelen in overeenstemming met de AVG, dan horen wij dat graag. Je kan ook een klacht indienen bij de AP.

Bewaartermijnen
Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de doelen waarvoor wij persoonsgegevens verwerken. Wil je van een bepaald persoonsgegeven weten hoe lang wij deze bewaren en voor welk doel, neem dan contact met ons op.

Grondslagen van de verwerkingen
Zoals hierboven toegelicht verwerken wij persoonsgegevens voor het uitvoeren van een wettelijke plicht, voor het uitvoeren van een overeenkomst (bijvoorbeeld donateursadministratie, evenement), op basis van toestemming en de meesten voor het uitvoeren van het gerechtvaardigd belang van Free a Girl: het uitvoeren van onze doelstellingen. Wil je meer weten over de afweging die wij bij het gerechtvaardigd belang maken dan kun je contact met ons opnemen via één van de kanalen zoals hierboven onder het kopje “Contact” omschreven.

Verwerkers en derde ontvangers
Voor de uitvoering van onze dienstverlening schakelen wij dienstverleners in. Dit kunnen derde ontvangers zijn, zoals de belastingdienst, maar in de meeste gevallen zijn dit verwerkers die voor Free a Girl persoonsgegevens verwerken.

Social Media
Om onze content meer sfeer te geven en om verslag te doen van onze werkzaamheden, events en bijeenkomsten maken wij gebruik van social media, zoals Instagram, Facebook, Twitter en LinkedIn. Op het gebruik van beeldmateriaal door social media is het privacy statement van het betreffende social media platform van toepassing: Facebook, Twitter en LinkedIn.

Links
Op de websites van Free a Girl staan een aantal verwijzingen naar websites van andere organisaties. Free a Girl is niet verantwoordelijk voor de manier waarop die partijen persoonsgegevens verwerken. Daarop is het privacy statement van de betreffende organisatie van toepassing.

Wie zijn gegevens wil inzien, aanpassen, laten verwijderen of overdragen kan contact opnemen met Free a Girl, per e-mail via info@freeagirl.nl of per telefoon via 023-2049400.

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij je graag verder als je klachten hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens. Mocht je er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heb je op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Vragen?

Heb jij vragen of opmerkingen over ons Privacy Statement of over hoe Free a Girl omgaat met persoonsgegevens, dan kun je deze vragen richten aan: Stichting Free a Girl, Hendrik Figeeweg 3-G10, 2031 BJ Haarlem. Je kunt jouw vragen natuurlijk ook per e-mail sturen via info@freeagirl.nl

Wijzigingen Privacy Statement

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het Privacy Statement. Controleer daarom regelmatig ons Privacy Statement voor mogelijke wijzigingen in ons beleid.