Ministerie van Buitenlandse Zaken steunt Free a Girl

Defence for Children – ECPAT, Free a Girl, Plan Nederland en Terre des Hommes ontvangen financiële steun van het ministerie van Buitenlandse Zaken uit het Mensenrechtenfonds. Na een succesvolle implementatie van het Reducing Violence against Children programma van Defence for Children – ECPAT steunt het ministerie nu fase twee van het programma om wereldwijd geweld tegen kinderen terug te dringen, met bijzondere aandacht voor de bestrijding van seksuele uitbuiting van kinderen en kindersekstoerisme. Het vervolgprogramma ‘Reducing Sexual Violence against Children’ wordt in 25 landen in Afrika, Azië, Europa, Latijns-Amerika en het Midden-Oosten geïmplementeerd.

www.freeagirl.nl

Samenwerking geeft extra impuls in bestrijding seksuele uitbuiting

Door dat Defence for Children – ECPAT de krachten bundelt met deze vier kinderrechtenorganisaties krijgt het tegengaan van seksuele uitbuiting en kindersekstoerisme een extra impuls. De samenwerkende kinderrechtenorganisaties zetten elk hun eigen expertise in gerelateerd aan de problematiek in het betreffende gebied. Door samenwerking, zowel in Nederland als in de projectlanden, krijgt het programma een bredere basis en een diepgaande aanpak. Daarnaast is er niet genoeg data over seksueel geweld tegen kinderen. Door de samenwerking in onderzoek tijdens deze tweede fase zal er ook meer kennis worden verzameld, waardoor zowel in de programma’s als in de lobby beter ingespeeld kan worden op de actualiteit.

Stevige basis voor strijd tegen seksuele uitbuiting

In de eerste periode van het programma van 2014 – 2015 is met name geïnvesteerd in het ondersteunen, versterken en verder uitbouwen van bestaande initiatieven van de buitenlandse partners van Defence for Children – ECPAT om zo de strijd tegen de seksuele uitbuiting van kinderen een stevige basis te geven. Door het programma hebben de samenwerkende organisaties campagnes kunnen initiëren, ketenpartners in de bescherming van kinderen bij elkaar kunnen brengen en is de samenwerking op zowel nationaal als internationaal niveau verbeterd en versterkt, hun kennis en expertise vergroot en maatschappelijke netwerken versterkt. Directe hulp aan kind- en jeugdslachtoffers van geweld is hierbij een structureel onderdeel.

Belangenbehartiging op lokaal, nationaal en internationaal niveau

Het vervolgprogramma beoogt een versterkte belangenbehartiging op lokaal, nationaal en internationaal niveau, gevoed door de informatie, ervaringen en kennis opgedaan door de activiteiten binnen het programma. Een ander belangrijk onderdeel van het programma is het mobiliseren en verstevigen van jongerenclubs, hen te betrekken bij het programma en hen te steunen in het opkomen voor hun rechten. Door de samenwerking tussen Free a Girl, Defence for Children – ECPAT, Plan Nederland en Terre des Hommes wordt er een volgende stap gezet in de bestrijding van seksueel geweld tegen kinderen. De focus van Free a Girl ligt op het bevrijden van meisjes uit de prostitutie in India en Brazilië en re-integratietrajecten in Nepal en Bangladesh.

Het vervolgprogramma loopt tot en met 30 juni 2016, en zal naar verwachting 12 miljoen mensen wereldwijd bewust maken van de problemen rondom seksueel geweld tegen kinderen. Directe sociaal juridische, medische en psychologische services en trainingen worden verleend aan naar schatting meer dan 4.000 kind- en jeugdslachtoffers van seksueel geweld.